ubah

cak v silurin;

Kata Turunan:

meng.u.bah

v nyilurin;

ter.u.bah

v suba kasilurin;

ber.u.bah

v masilur