su.wir

v uwék lantang

Kata Turunan:

su.wir-su.wir

a uwek-uwek lantang

me.nyu.wir

v nguwek lantang