sum.bat

v sengseng; tekep

Kata Turunan:

me.nyum.bat

v nekepin; nyengsengin

ter.sum.bat

v sampetan;