som.bol, me.nyom.bol

v nyegseg (cangkem aji dedaaran)