so.hor, ter.so.hor

v kasub; kaloktah: Bali ~ ke mancanegara Bali kasub ka mancanegara