ser.gap, me.nyer.gap

1. v nyagrep;

2. v ngebug nadak