se.rap

v isep;

Kata Turunan:

me.nye.rap

1. v ngisep;

2. v ngrangsukin;

3. v nyusup

Gabungan Kata:

se.rap mesra

leket pesan;