sem.prit

n jaja ane melakar baan tepung, gula, mal