sem.bul, me.nyem.bul

1. v nengok;

2. v mlontod;

3. v ngenahang awak mayat itu ~ matanya bangkene ento montod paningalanne;

Kata Turunan:

ter.sem.bul

1. v nengok;

2. v mlontod;

3. v ngenahang awak