1sem.bam, me.nyem.ban

1. v nambus;

2. v nunu atenge lebeng (mateng)

2sem.bam, ter.sem.bam

ark v labuh makakeb: akibat -- anak itu dua patah giginya ulian labuh makakeb dadua lung gigine