se.lam

v silem;

Kata Turunan:

me.nye.lam

v nyilem