sam.bar

v sander;

Kata Turunan:

me.nyam.bar

1. v nyandera;

2. v cetetina