sa.ha.bat

n timpal; kantenan;

Gabungan Kata:

sa.ha.bat karib

n timpal melah pesan