ren.dam

v emem;

Kata Turunan:

me.ren.dam

v ngemem: dia ~ bajunya yg kotor dg air sabun ia ngemem bajunné ané daki aji yéh sabun