re.guk

v inem;

Kata Turunan:

me.re.guk

v nginem