hem.pas

v pangseg;

Kata Turunan:

meng.hem.pas

v mangsegang;

meng.hem.pas.kan

v mangsegang;

peng.hem.pas.an

v idk mangsegang;

hem.pas.an

n pangsegan;

ter.hem.pas

v mapangseg