ha.na.ca.ra.ka

n abjad basa Bali sané liuné plekutus