ha.id

n Dok kotor kain; mén; haid;

Gabungan Kata:

ha.id pertama

kotor kain kapertama;mén kapertama