cin.cang

v tektek;

Kata Turunan:

men.cin.cang

v nektek