ce.gat

v cegat;

Kata Turunan:

men.ce.gat

v nyegat;

pen.ce.gat.an

n idk nyegat;

pen.ce.gat

n anak ané nyegat