gim.pes

1. Kra v ringkas

2. Kra v kemas

Kata Turunan:

ka.gim.pes

v diringkas; dikemas;

ma.gim.pes

v berkemas