Bahasa Bali Bahasa Indonesia

yang bu.bu → am.bu.bu